SERA GAZI EMİSYONLARI İÇİN İZLEME PLANI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

sera gazi emisyonu

Avrupa’da uzun yıllardır var olan sera gazı emisyonlarının izlenmesi gerekliği artık Türkiye’de de yürürlüğe giren yönetmelik ile zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda 17 Mayıs 2014 tarihinde 29003 sayılı resmi gazetede Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) revize edilerek yayınlandı1)http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19678&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sera%20gaz%C4%B12. Yönetmeliğin revize olması ile artık Sera Gazlarının İzlenmesi ile ilgili süreç ve tarihler daha kesinleşmiş oldu. Yönetmeliğin önceki versiyonunda Haziran ayı ile birlikte Bakanlığa sunulması beklenen izleme planlarının, revizyon ile birlikte artık Ekim ayına kadar sunulması gerekmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde Bakanlığın Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkındaki Tebliğ’i yayınlaması beklenmektedir. Tebliğ ile birlikte Bakanlığın sera gazlarının izleme planına ait şablonun ve bu şablona ait kılavuzların da yayınlayacağı bilinmektedir. Bu da demek oluyor ki hem Yönetmelik Ek-1 kapsamındaki tesisleri hem de Bakanlığı oldukça hareketli bir yaz beklemektedir. Tesisleri bekleyen bu yeni süreç iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması izleme planının oluşturulması, ikinci aşaması ise yıllık raporların hazırlanmasıdır. Tesislerin izleme planlarını Ekim 2014 tarihine kadar Bakanlığın onayına sunmaları gerekmektedir. Onaylanmış planlar Aralık 2014 tarihine kadar tesislere geri gönderilecektir. Onaylanmayan planlar ise tesisin düzeltmesi için gönderilecek ve bu planların tekrar Bakanlığın onayına sunulması istenilecektir. İkinci aşamada ise sera gazı emisyon raporları Nisan 2016 tarihine kadar hazırlanacak (1 Ocak- 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki tesis verileri kullanılarak) ve doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kontrol edildikten sonra Bakanlığa sunulacaktır.

sera gazi emisyonuBu süreçte ilk adım olarak tesislerin Yönetmelikte yer alan EK-1’i incelemeleri gerekmektedir. Tesisler bu ekte sıralanan faaliyetler arasından kendi yürüttükleri faaliyetleri bulup verilen eşik değerini ya da üretim kapasitelerini aşıp aşmadıklarını belirlemeleri gerekmektedir. Bunun sonucunda tesisler raporlamaları gereken sera gazlarını belirlerler.

Tesislerin hazırlayacağı bu izleme planı birçok açıdan önem teşkil etmektedir. Süreçte bahsedildiği üzere, sera gazı emisyonu izleme planının hazırlanması bu sürecin ilk basamağını; raporlanması ise ikinci basamağını oluşturmaktadır. İzleme planı akabinde hazırlanacak olan izleme raporu, izleme planında kullanılmış olan bilgi ve veriler doğrultusunda hazırlanacaktır. Bu nedenle, hazırlanan izleme planı eksiksiz, tutarlı, şeffaf ve gerçeğe uygun olmalıdır. Ayrıca, hazırlanan sera gazı emisyon raporları doğrulayıcı kuruluşlarca kontrol edilip onaylandıktan sonra Bakanlığa sunulacaktır. Bu yüzden de izleme raporunda, dolayısıyla izleme planında yer alan verilerin kanıtlanabilir olması önemlidir.

Bir diğer önemli husus ise tesiste yer alan faaliyetlerin, emisyon kaynağının, emisyon noktasının, ve kaynak akışlarının doğru ve eksiksiz belirlenebilmesidir. Bunun sebebi, izleme planının bu aşaması hazırlanırken oluşabilecek bir eksiklik ya da meydana gelebilecek bir hata bu planın diğer basamaklarını da etkileyecektir. Tesiste yer alan faaliyetlerin, emisyon kaynağının, emisyon noktasının, ve kaynak akışlarının yanlış seçilmesi ve eksik belirtilmesi durumunda:

  • Tesis kategorisinde,
  • Seçilmesi gereken izleme yönteminde,
  • Tesis kademesinde(faaliyet verilerinin ve hesaplama faktörlerinin belirlenmesinde),
  • Kullanılan ölçüm cihazlarının spesifikasyonunda (Kullanılan cihazı, alt-üst sınırını ve hassasiyetini etkiler.),
  • Belirsizlik değerlendirmesinde,
  • Yapılacak laboratuvar analizlerinde

değişikliklere sebep olur. Bu hususta tesiste yer alan faaliyetlerin, emisyon kaynağı, emisyon noktasının, ve kaynak akışlarının detaylı incelenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda yayımlanacak olan Tebliğ kapsamındaki sera gazı emisyonu izleme planını ve emisyon raporunu hazırlarken birçok hususa dikkat edilmesi gerekecektir. Özellikle de izleme planı, izleme raporunu doğrudan etkileyeceği için yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınarak izleme planı daha özenli ve hassasiyetle hazırlanmalıdır.
Engin Mert, İklim Dirlik, Özlem Şenay
Lifenerji Limited Şirketi
Çetin Emeç Bulvarı, 19/18, Çankaya, Ankara
Tel: 0312 481 21 42

Author: Engin Mert

References

1. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19678&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sera%20gaz%C4%B12

Bir Cevap Yazın